مغازه تجاری تک برگ سند شیشه میرال بابر۶متر

قیمت: ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
محله: بلوارشاهد
راه ارتباطی: ۰۹۱۸۶۱۰۶۳۶۱