۳طبقه امتیاز مجزا کابینتmdf اول کوچه ارغوان سند عادی کد رهگیگری دار

قیمت: ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
محله: شهرک بهشتی
راه ارتباطی: ۰۹۱۸۶۱۰۶۳۶۱