یک نفر خانم مترجم مسلط به زبان انگلیسی و امور بازرگانی جهت نامه نگاری و مکاتبات بازرگانی در یک شرکت خصوصی در شرق تهران نیازمندیم

قیمت:
محله: تهرانپارس
راه ارتباطی: ۷۷۱۸۸۵۰۳