۷ عدد بشقابهای گلسرخی قدیمی و سالم و مارکدار بقیمت ۵۰ ت
بصورت تک هر عدد ۷ ت فروشی

قیمت: 7000 تومان
محله: شهرزیبا
راه ارتباطی: ۰۹۱۲۲۳۳۳۹۲۱