خدمات تتو در استانبول وتركيه به صورت حرفه اى ، آموزش حرفه اى براى مشاهده نمونه كارها به آدرس اينستاگرام زير رجوع كنين
amirali_tattooartis

قیمت:
محله:
راه ارتباطی: ٠٠٩٠٥٣٤٣٨٠٤٩٢٩