مشارکت درساخت وساز درتمامی مناطق
خرید وفروش،پیش فروش
رهنی واستیجاری

قیمت:
محله: آقاکاظم
راه ارتباطی: ۰۹۱۴۷۰۹۴۷۱۳