مرجع فوق تخصصی برنامه نویسی محض ؛

پایگاه دانش بنیان ـ این مرجع » در گسترش این پایگاه دانش بنیان #تکنولوژی_نرم_افزار ، همکاری نمایید !
جهت اشتراک مهارت و نبوغ خود » به #اینـمرجع بپیوندید .

در پایگاه برنامه نویسی ، با اساتید علمی آشنا بشید و جهت اشتراک مهارت و نبوغ خود » به #این_مرجع بپیوندید .

قیمت:
محله: آذربایجان - اتحادیه مهندسان کامپیوتر کشور در رسانه (این مرجع)
راه ارتباطی: inreference.org@gmail.com