نیروی خدماتی آقا با ظاهری آراسته و سابقه ، حداقل دیپلم جهت کار در یک شرکت در منطقه صنعتی کمرد نیازمندیم.
ساعت تماس : 16:30-8
تلفن : 76267021
محدوده جاجرود- منطقه صنعتی کمرد –صنعت شرقی – پلاک 186

قیمت:
محله: تهران – جاجرود – منطقه صنعتی کمرد –صنعت شرقی – پلاک 186
راه ارتباطی: 02176263353