طراحي ومونتاژانواع سيستم تهويه مطبوع _ايرواشر واگزازفن

ادرس دفتر:تهران _ضلع جنوب شرقي پل ستارخان
دفترفروش:44313434
کارخانه: 56971851
کارشناس فروش:09122700453

قیمت: a_sohbati@yahoo.com
محله: تهران-ضلع جنوب شرقی پل ستارخان
راه ارتباطی: 09122700453