.کتاب “جادوی بورس” ، در پایان سال 1396 به چاپ رسید.
شامل نکات کاربردی و مثال های واقعی از بورس ایران است.
در پنج فصل و 108 صفحه نوشته شده است.

و هم چنین تجربیات واقعی ،کاربردی و ارزشمند نویسنده در بازار بورس ایران می باشد.
شما با هفت باتلاق در بورس ایران آشنا می شوید که اگر ندانسته وارد این بازا ر پیچیده شوید
قبل از این که از سودهای جهشی که گاهی تا بالای 1200درصد در کمتر از یک سال!!! هم بوده
در باتلاقی گرفتار می شوید که نه تنها یک ریال به دست نمی آورید بلکه آن چه را هم که دارید می گذارید و می روید.

بازار بورس بازاری بسیار سخت،تخصصی ،پرریسک و در عین حال جذاب و پردرآمد هست

اگر شما فردی شجاع ، ریسک پذیر ، پرظرفیت ، صبور ،از لحاظ شخصیتی قوی
،هوشمندو ماجراجو نیستید

با ورود به بورس خود و زندگی تان را بر باد می دهید
کسی که قوانین نوشته و نانوشته ی بورس را نداند یک ریال -تکرار می کنم یک ریال-به دست نخواهد آورد
و پولی که اتفاقی به دستش برسد با پول خودش در موج بعدی دودستی و با احترامبه بازار پس خواهد داد.
خیلی خیلی مراقب باشید.
شما وارد اقیانوسی می شوید پراز کوسه
بدون یادگیری شنا و تمرین در استخرهای کوچک و بعد رودخانه های کوچک و نهایتا دریاچه و دریا و بعد اقیانوس
بدون تجهیز به علم و تجربه، هرگز هرگز هرگز وارد این بازی نشوید

قیمت یک کتاب تقریباً معادل قیمت یک پیتزا است
با این تفاوت که
پیتزا15 دقیقه بهت لذت میده ولی
کتاب یک عمر
برای تهیه کتاب الکترونیک وصوت کتاب به سایت:
مراجعه نمایید.
نام کتاب “جادوی بورس” نوشته شهاب سهرابی

قیمت: توافقی
محله:
راه ارتباطی: shahab.sohrabi88@gmail.com